.

 

 Beleidsplan

Samenvattend beleidsplan van tafeltennisvereniging TTsport/A-Merk in Oosterblokker voor de jaren 2015 t/m 2019

Het bestuur van tafeltennisvereniging TTsport/A-Merk wil een zo duidelijk mogelijke koers van de vereniging. Daartoe wordt elke 5 jaar een beleidsplan opgesteld. Uit dit beleidsplan is een verkort (werk)document opgesteld wat u hierbij aantreft. Het bestuur beziet het beleidsplan jaarlijks op voortgang en actualiteit.

Missie
TTsport/A-Merk is een club waarbij gezelligheid net zo belangrijk is als het leveren van hoge sportieve prestaties.
TTsport/A-Merk onderscheidt zich specifiek door aandacht en investering in jeugd.
Beginnende en gevorderde spelers weten makkelijk de weg naar TTsport/A-Merk te vinden en voelen zich er snel thuis.

Ambitie
-Tafeltennis op ten minste eerste klasse niveau bij de senioren en landelijk bij de jeugd.
-Jeugd wordt als een belangrijke basis binnen de vereniging beschouwd.
-Mogelijkheden voor spelen op competitie- en recreatief niveau.
-Beschikbaarheid van bekwame trainers en begeleiders.
-Goed toegeruste accommodatie.
-Gezonde financiŽle basis.

Financieel
Het beleid is gericht op een sluitende begroting. De kosten worden gedragen door inkomsten uit contributie, baromzet en overige inkomsten zoals sponsoring, acties en subsidies. Er wordt een algemene reserve opgebouwd/aangehouden. De hoogte van deze reserve wordt door het bestuur bepaald.

Ledenaantal
Om genoemde ambities te realiseren wordt gestreefd naar 80 betalende leden of meer waarvan tenminste 25 jeugdleden. Competitiespelende leden blijven langer lid zo leert het verleden. Mede daarom wordt het spelen in competitie gestimuleerd.

Sponsoring
Sponsorbijdragen en acties dienen vooral om aanvullende activiteiten en promotie van de vereniging mogelijk te maken. Sponsors krijgen een vermelding op de website met zo mogelijk een link naar de site van de betreffende sponsor. Sponsors worden vermeld in de digitale Nieuwsbrieven.
Bordsponsoring in de zaal wordt permanent gepromoot.
Het sponsorbeleid krijgt in de komende jaren nadere aandacht.

Training
TTsport/A-Merk beschikt over enkele, volgens de NTTB-norm, gediplomeerde trainers. Voor de jeugd zijn er op meerdere trainingsactiviteiten. Voor senioren is er op maandagavond gelegenheid om te trainen. Oudere jeugd en jonge senioren worden waar mogelijk gestimuleerd/betrokken en opgeleid voor het geven van training en coaching.
Voor de trainingen wordt intensief samengewerkt met Tafeltennisschool West-Friesland.

Activiteiten
Jaarlijks wordt een activiteitenprogramma opgesteld waarin tenminste:
-Clubkampioenschappen voor jeugd en senioren afzonderlijk
-Over-all kampioenschap, de zogenoemde Niek Imming bokaal
-Dubbeltoernooi
-Zomertoernooi om de West-Friesland Trofee (samenewerking met tafeltennisschool West-Friesland)
-Een uitwisselingstoernooi met een andere vereniging
-Scholierentoernooi
-Kaas/Worsttoernooi
-Afsluiting van het seizoen.

Spelniveau
Vooral voor het imago van de vereniging is het van belang dat het eerste team van de senioren op een zo hoog mogelijk niveau speelt. Voor TTsport/A-Merk wordt bij de senioren het eerste klasse niveau als streven gezien. Gezien de continuÔteit van het eerste senioren team is het wenselijk dat er een zo klein mogelijk niveauverschil bestaat tussen het 1e team en de volgende teams. Jeugdspelers worden zomogelijk combi-training met senioren aangeboden en waar mogelijk vroegtijdig ingepast in de seniorencompetitie.
Het streven is om bij de jeugd jaarlijks met minimaal 1 team op landelijk niveau uit te komen. Aan doorstroming van de jeugd naar de senioren wordt specifiek aandacht besteed.
Samenwerking met naburige verenigingen, teneinde een hoger ambitieniveau voor TTsport/A-Merk te realiseren, krijgt aandacht.

Recreanten
Binnen TTsport/A-Merk zijn er recreanten met een lidmaatschap en recreanten zonder lidmaatschap.
Recreanten die lid zijn van TTsport/A-Merk kunnen op momenten dat het mogelijk is vrij tafeltennissen en deelnemen aan trainingen die worden aangeboden.
Op maandag- en donderdagochtenden zijn er specifieke activiteiten voor 55+ recreanten.
Recreanten die geen lid zijn van TTsport/A-Merk kunnen, telkens tegen betaling, deelnemen aan de maandag- en donderdagochtend activiteiten. Leden van deze groep kunnen niet tafeltennissen op andere momenten en ook niet deelnemen aan trainingen.

Bar en barvoorziening
Uitgangspunt is dat een thuisspelend team de bardienst voor haar rekening neemt. Twee maal per jaar wordt een barschema opgesteld voor de speelavonden voorafgaand aan de competitie. Het barschema en een overzicht van de werkzaamheden zijn te raadplegen bij de bar. Een lid van het bestuur is verantwoordelijk cq ziet er op toe dat de bar steeds van voldoende drank en etenswaren is of wordt voorzien.

Schoonmaak en hygiŽne
Elke week worden de toiletten schoongemaakt. Bar en keukenapparatuur worden regelmatig schoongemaakt door de betreffende verantwoordelijken tijdens en na de bardienst. Twee maal per jaar vindt een grote schoonmaak van de zaal plaats. Dit doen we zoveel mogelijk in eigen beheer bijvoorbeeld een vrijwilligersmiddag. Op competitie avonden zorgt het team wat bardienst heeft voor het klaarzetten en weer opruimen van teltafels en stoelen. Ook controleert dat team of de speeltafels en de speelomgeving voldoende schoon zijn. Zo nodig worden met een natte doek speeltafels van stof ontdaan. Ook wordt zo nodig met een veger aanwezig stof verwijderd. Benodigde middelen zijn hiervoor beschikbaar.
Beschikbaarheid van leden voor -en geldigheid van diploma's in het kader van hygiŽne krijgt aandacht.

Accommodatie inventaris en onderhoud
De accommodatie en de inventaris zijn steeds in onberispelijke staat van onderhoud. De speelzaal is schoon en opgeruimd. Voor enkele knelpunten in de accommodatie (waaronder kleedruimten) worden oplossingen gezocht.
Er is een onderhoudscie. die op vrijwillige basis reparaties uitvoert. Een lid van het bestuur is voor onderhoud en inventaris het contactpunt.

Ledenparticipatie
Uitbouw van grotere en intensievere ondersteuning vanuit de leden in bestaande en op te richten commissies krijgt aandacht.

Website
De website van de vereniging is hťt communicatie medium van de vereniging. Op de website is alle relevante info over de vereniging te vinden. De website wordt waar mogelijk onder de aandacht gebracht bij derden.
Voor de inhoud van de website is het bestuur verantwoordelijk.

Communicatie
Drie- tot viermaal per jaar wordt voor de senioren een digitale Nieuwsbrief opgesteld en verspreid onder de leden. Ook oud-leden en andere geÔnteresseerden kunnen deze Nieuwsbrief toegezonden krijgen.
Voor de jeugd worden gedurende het jaar ook meerdere Nieuwsbrieven uitgebracht en verspreid.
De Nieuwsbrieven worden op de website geplaatst en hangen ook op het prikbord in de zaal.

Communicatie, promotie en werving
Communicatie, promotie en werving zijn er op gericht om de gewenste ledenaantallen die nodig zijn om het ambitieniveau binnen een sluitende begroting te realiseren. In de diverse regionale media wordt regelmatig gepubliceerd over TTsport/A-Merk. Mogelijkheden voor clinics en toernooien worden onder de aandacht gebracht o.a bij scholen.
Voor de externe communicatie is er een PR-cie. onder leiding van een bestuurslid.

Januari 2015

 

  Naar boven
 
 
 

Naar startpagina