ARCHIEF

Jaarverslag 2015

Terug

 

 

Inleiding
Het sportjaar 2015 van A-Merk heeft zoals gebruikelijk sportiviteit, gezelligheid en gedenkwaardigheid samengebracht in het Koetshuis aan de Oosterblokker. Normaal gesproken roept deze naam een plek op waar men rijtuigen en paardentuigen onderbrengt. Nieuwsgierige paardenfluisteraars die er het hunne van willen weten doen er goed aan om oorpropjes in hun oren te stoppen, want hier wordt een andere sport bedreven. Op het scherpst van de snede en op maximale geluidssterkte wordt voor de hoogste roem om elk punt gestreden. Het is er goed vertoeven, want spelplezier, sportiviteit en prestatiedrang gaan er hand in hand. Ook dit jaar kon zowel jong als oud zich weer naar eigen behoefte uitleven in deze prachtige sport.
Wij mogen ons blijvend verheugen over een bovenmatige opkomst van de 55-plus recreanten, terwijl dit jaar de veelbelovende start van de jeugdige nieuwe aanwas zich in positieve zin verder heeft ontwikkeld in een hoopgevende groei van het jeugdledenbestand.
Onder de vlag van A-Merk, professioneel ondersteund door TTWF blijkt de vorig jaar gestarte dependance in Sporthal De Kreek het blijvend aanjagende vliegwiel voor de ontwikkeling van een nieuw junioren-ledenbestand. Een aantal van de kinderen die in "De Kreek" trainen, door José inventief "De Krekels" genoemd, weten ook hun weg al naar ons clubgebouw te vinden.

Bestuurlijke zaken
Het bestuur had in 2015 een prettig en intensief contact en regelde (ook via mail) veel zaken. Er werd, de jaarvergadering inbegrepen twee keer vergaderd over uiteenlopende zaken.
Het bestuur bestond in 2014 uit 4 personen, t.w. Hein Leliveld (vz. a.i)., Piet Kroon (secr.), Bouke Pitstra (pm), Willem v/d Veen (wedstrijdsecr.) en in de drie commissies, t.w. de Jeugdcommissie, de Technische Commissie en de P.R.-commissie kwamen ook de ter zake doende onderwerpen ter sprake.
De website, verzorgd door Sjaak Deen, gaf ook dit jaar weer de vaste informatie, aangevuld met het laatste up-to-date nieuws. Er werden drie Nieuwsbrieven uitgebracht.
De Jeugdcommissie, bestaande uit Paul en José Molenaar en Piet Kroon was actief en hield daarbij, indien nodig, ruggenspraak met Linda v/d Berg, consulent schoolsporten. Zij vergaderden twee keer, aangevuld met het onmisbare mailcontact. De P.R.-commissie, bestaande uit Paul Molenaar, Hein Leliveld en Hans Blom hield iedereen publicitair bij de les, terwijl de Technische Commissie wordt bemand door Paul Molenaar en veelbelovend trainerstalent zoon Rens, die naast zijn trainersactiviteit tevens hoge ogen gooit in de actieve beoefening van de tafeltennissport. Zij zijn verantwoordelijk voor alle trainingszaken die zij zowel praktisch als professioneel met kritisch oog volgen en bewaken.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 8 mei 2015. Tijdens deze bijeenkomst zijn actuele verenigingszaken over bestuurlijk, sportief en financieel beleid weer tegen het licht gehouden en ter verantwoording beoordeeld. Aan de orde kwamen de volgende punten: Wisseling van bestuurssamenstelling: Stuart ging ons verlaten en maakte plaats voor Willem v/d Veen, die het wedstrijdsecretariaat zal overnemen. Ook ter sprake kwamen het aangepaste beleidsplan, waarbij de plannen voor keukenrenovatie en de aanschaf van nieuwe wedstrijdtafels werden besproken en een kleine contributieverhoging. Wij hebben inmiddels acht nieuwe speeltafels aangeschaft. We hebben nu 13 prima tafels, waarvan 7 in "De Kreek". De oude tafels zijn voor €50,- verkocht.
Aansluitend na de vergadering werd het clubkampioenschap senioren 2015 gehouden. In 5 games versloeg Rens Molenaar mede-finalist Tijmen Kluit. Over de bestuurssamenstelling nog het volgende: Hein heeft tijdens de vergadering wederom officieel aangegeven dat hij zijn termijn als voorzitter (vanwege bestuurlijke verjonging) niet wenst te verlengen. Naar aanleiding van dit gegeven zijn wij als bestuur ook dit jaar weer op zoek gegaan naar gegadigden voor het opvullen van deze vacature. Tot op heden zijn wij hierin nog niet geslaagd, zodat staande de vergadering en de periode erna de functie van voorzitter vacant is. Blij waren wij met de toezegging van Hein dat hij binnen het bestuur voorlopig de functie van voorzitter ad interim wil vervullen. Het feit dat wij zo moeilijk gepassioneerde mensen kunnen vinden om in ons bestuur de gelederen te versterken baart ons wel met zorg. Gedetailleerd verslag is terug te lezen in de notulen van deze bijeenkomst.
Doorstroming van jeugd naar senioren was ook dit jaar minimaal. Veelbelovend was in 2014 de start van een nieuwe groep jeugdspelers op zaterdagochtend. Deze groep groeide in de loop van 2015 aanzienlijk tot 12. Tegelijk met deze activiteit traint TTWF o.l.v. Paul Molenaar onder de vlag en vleugels van A-Merk een groep van 14 jonge "Krekels" in Sporthal De Kreek. Er is bovendien een nieuwe jeugdcompetitie veelbelovend van start gegaan die inmiddels het eerste kampioenschap heeft opgeleverd. Wij zijn niet alleen heel blij met de goede begeleiding door Paul en José, maar ervaren daarnaast een enthousiaste ondersteuning door een groep zeer betrokken ouders. Kantinedienst en vervoer wordt in goed overleg geregeld en op elkaar afgestemd. Dit vormt een gezonde basis voor een bloeiende vereniging!

Ledenaantallen
Op 01-01-2015 vermeldde het ledenbestand 46 seniorleden en 13 jeugdleden, waaronder 5 Kreek-kinderen: totaal 59 leden. Op 31-12-2015 stond de teller op 46 seniorleden en 26 jeugdleden, waaronder 14 "Krekels" totaal 72 leden. Conclusie: het seniorenledenaantal is gelijk gebleven, terwijl het jeugdledenregister een stijging van 13 laat zien. Het vorig jaar was de achteruitgang 3. Daar steekt deze ontwikkeling zeer gunstig bij af. Een conclusie die hoopgevend is voor de komende jaren. Wie de jeugd heeft, bezit de toekomst! De vorige jaarverslagen meldden terugloop in jeugdledental van 22 naar 19, daarna van 19 naar 16, vervolgens van 16 naar 9. Tenslotte van 9 naar 7. Begin 2015 gaf de lang verwachte kentering te zien, zoals de cijfers hierboven aangeven. De "Krekels" mogen ook de training in onze speelzaal in Oosterblokker volgen en daar maken een aantal spelertjes al dankbaar gebruik van.
Hoewel er al veel wordt gedaan op het richten van de focus op onze jeugd - bijvoorbeeld het organiseren van open scholentoernooien en gastlessen tafeltennis voor de kinderen van de Basisschool Pancratius - blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden om onze jongeren voor de tafeltennissport te enthousiasmeren. Zoals wij nu voorzichtig kunnen constateren betekent de training in de dependance van TTsport/A-Merk in Sporthal De Kreek een aanzet tot een aanhoudend positieve wending in ons jeugdledenbestand.

Competities
De definitieve overstap van celluloidballen naar plasticballen heeft officieel plaats gevonden. Er zijn er nogal wat bezwaren geuit t.a.v. de prijs en de kwetsbaarheid. Naar de afdeling zullen wij onze zorg laten blijken op dit punt.
In de voorjaarscompetitie presteerden we goed. Team 1 greep helaas net naast de promotie naar de eerste klasse. Op 15 mei startte de strijd om de West-Friesland bokaal over 7 vrijdagavonden.
De najaars-competitie is ook afgerond. Het eerste team deed het ondanks het vertrek van Rens Molenaar als wedstrijdspeler verrassend goed. Zij kwamen één overwinning tekort voor promotie naar de eerste klasse (Rens, Jurriaan en Tijmen). The tweede team handhaafde zich in de derde klasse. Het derde team heeft verrassend goed gepresteerd (Volgend jaar promotie? Het vierde team werd bijna kampioen!
Het eerste jeugdteam met Nicole, Pieter, Luuk en Ischa werd kampioen in de vierde klasse!

Toernooien
Op 27 Februari hielden wij het dubbeltoernooi. Guus Jamin profileerde zich hierbij als beste dubbelspeler van de vereniging
Zoals hierboven aangegeven werd op vrijdagavond 8 mei, na de jaarvergadering, Rens Molenaar de clubkampioen van 2015.
Jammer genoeg is de strijd om de Westfriesland bokaal vanwege geringe deelname voortijdig gestopt. Vooral de aanmeldingen vanuit andere verenigingen bleven dit jaar achter. De reden hiervan is dat collega verenigingen ook zijn gestart met zomer-activiteiten. Op 28 augustus ontvingen wij weer onze vrienden van Nootwheer uit Purmerend voor het jaarlijks terugkerend invitatie-toernooi dat "over en weer" in Purmerend en Oosterblokker wordt gehouden. Nootwheer trok ook nu weer aan het langste eind.
12 December streden de jeugdleden om het clubkampioenschap. Ischa werd eerste. Natuurlijk weer een compliment aan Paul en José voor de perfecte ondersteuning en begeleiding.
18 December werd het traditionele kaas-worst toernooi gehouden waar gezelligheid weer troef was!

Training
Al jarenlang, dus ook in 2015, is Paul Molenaar, nu samen met zijn zoon Rens verantwoordelijk voor de training (vaste trainingsavond op maandag). Alle technische zaken worden altijd in goede harmonie en precisie georganiseerd en afgewikkeld. Wij zijn als bestuur hier ontzettend blij mee en waarderen hun inzet in hoge mate. José, mede ook als coördinator van alle jeugdzaken, is een onmisbare steun, niet alleen voor Paul, maar ook voor de gehele vereniging. Het mag dan ook wel als eervol worden onderstreept dat Paul door de NTTB werd uitgenodigd om op 28 februari de trainers bij te scholen tijdens het NK.

Verdere wetenswaardigheden
Het hoeft weinig verdere uitleg dat er in het verenigingsjaar als TTsport/A-Merk nog veel meer activiteiten plaats vinden dan datgene wat ik hiervoor al heb genoemd.
In dit onderdeel van het verslag noem ik een aantal vermeldenswaardige feiten die in 2015 de sportieve revue hebben gepasseerd.
De bijeenkomsten van de AED/reanimatiecursus zijn voorlopig opgeschort. Wij maken voorlopig gebruik van de kennis van ex-deelnemers en informatie op DVD en folders en muurposters.
Zoals reeds eerder opgemerkt timmeren wij op het gebied van P.R. aardig aan de weg dank zij een actuele en accurate berichtgeving. Ik noemde reeds de contacten van de P.R.-commissie met de plaatselijke pers. Wij weten door deze berichtgeving bijvoorbeeld dat Joop Mus de oudste competitiespeler in Noord-Holland is en ook dit jaar weer in de competitie actief is geweest. Een levend bewijs dat tafeltennis een sport voor jong en oud is. Dat bewijs wordt ook wekelijks geleverd door een actieve sportieve deelname van vooral de 55-plussers op de maandag- en donderdagochtend.
Op de open dag op 11 april in de Kreek zijn wij met de club actief geweest met de spelers van team 1 en Hans Blom voor de PR-ondersteuning.
Op zaterdag 6 juni hebben wij met de Rabo Sponsorfietstocht meegedaan. De mooie tocht met even mooi weer leverde ook nog een mooie donatie voor onze vereniging op.
Er zijn ook dit jaar weer open middagen voor de scholen georganiseerd. In het kader van de Nationale Sportweek ontvingen we in april 50 leerlingen van diverse basisscholen, welke wij vooraf op locatie hebben bezocht.
Door middel van de Nationale Sportpas hebben zich een klein aantal nieuwe jeugdleden aangemeld. Gelukkig begint het tij toch te keren, mede door de Kreekactiviteiten.
In november hebben wij in "De Kreek" bijna 300 kinderen uit Bangert/Oosterpolder ontvangen.
In samenwerking met de afdeling Sportopbouw Hoorn hebben tien in tafeltennis geďnteresseerden deelgenomen aan een sportiviteitsprogramma. Allemaal acties die een impuls kunnen vormen voor een hoopvol nieuwe grote aanwas! Onder leiding van Paul en Rens en een aantal vrijwilligers zijn de open middagen ook dit jaar weer prima verlopen.
De loten ten behoeve van de Grote Club Aktie worden door de jeugdleden verkocht. We hebben een mooi bedrag kunnen bijschrijven.
Behalve de subsidie die wij elk jaar van de Gemeente Drechterland mogen ontvangen hebben wij deze keer dit jaar een bijdrage van maar liefst € 1000,- mogen bijschrijven, geschonken door de Koeman-Leegwaterstichting. Bovendien ontvingen wij een schenking van € 900,- van het Blokkersfonds.
Dit geld zal o.m. besteed worden voor de bekostiging van zaken die de jeugd betreffen en zijn ook welkom voor onze activiteit in De Kreek. Ook de Gemeente Hoorn en de RABO-bank steunden eerder ons Kreek-project met een financiële bijdrage.
In november namen wij deel aan de dorpsveiling in Oosterblokker. Vijf kavels hebben wij ingebracht, waaronder een middag met tafeltennis, gecombineerd met gezelligheid voor bijvoorbeeld een verjaardagspartijtje.
Diverse sportploegen hebben onze verenigingsruimte bezocht om een toernooi te houden. Ik noem hier een afvaardiging van de voetbalvereniging "Westfriezen" uit Zwaag. Zelfs een aantal sportfanaten uit Noorwegen hebben de weg naar het Koetshuis weten te vinden tijdens een sportieve vakantie in Nederland.
De 55-plus groep heeft de gehele zomer gewoon doorgespeeld. Helaas moeten wij melding maken van de blijvende afwezigheid van Nico van Paassen als nasleep van een ernstig ongeval en van Wim Jut die werd getroffen door een herseninfarct. Wij hopen ze toch nog regelmatig bij een bak koffie aan de bar terug te zien.

Ten slotte
In dit verslag heb ik gepoogd om de activiteiten van TTsport/A-Merk ook in dit verenigingsjaar 2015 zo goed en volledig mogelijk te beschrijven. Ondanks de ongetwijfeld niet genoemde feiten hoop ik de indruk te hebben gegeven van een bloeiende, actieve vereniging waar sportiviteit, gezelligheid, spelplezier en gezonde wedstrijdmentaliteit zorgen voor een aangenaam sportklimaat waar het goed toeven is.

Piet Kroon (secr.)

 

 

 

Home